WSV Серија Вертикален Интер-ладење Bipyramid мушка Мил