ഇലക്ട്രോണിക് സ്ലറി ഉൽപ്പന്ന ലൈൻ - ചാങ്ഴൌ് ലൊന്ഗ്ക്സിന് മെഷീനറി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ഇലക്ട്രോണിക് സ്ലറി ഉൽപ്പന്ന ലൈൻ

ഇലക്ട്രോണിക് സ്ലറി ഉൽപ്പന്ന ലൈൻ

അഅ൪൪൪൪൪൪൪൪

                                       ഈ ഉൽപ്പന്നം ലൈനിൽ പ്രധാന ഉപകരണങ്ങൾ

                                       ദ്യ്സ് സീരീസ് ഹൈഡ്രോളിക് മൂന്ന് റോളർ മിൽ

                                       സൂപ്പർ കൂളിംഗ്;

                                       ഇല്ല മെറ്റൽ മലിനീകരണം (ഓപ്ഷണൽ)

                                       മൾട്ടിപ്പിൾ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണം സംരക്ഷണവും സിസ്റ്റം.

അഅഅ൫൫൫൫൫൫൫൫

                                         ഔട്ട്പുട്ട് വിവിധ ആവശ്യങ്ങള് മറ്റ് മോഡൽ ഉണ്ട്.

ദ്സ്൧


WhatsApp Online Chat !