ඉලෙක්ට්රොනික පොහොරමය කොටස නිෂ්පාදන පෙළ - ෂැංෙසෝ longxin යන්ත්රෝපකරණ සමාගම, සීමාසහිත

ඉලෙක්ට්රොනික පොහොරමය කොටස නිෂ්පාදන පෙළ

ඉලෙක්ට්රොනික පොහොරමය කොටස නිෂ්පාදන පෙළ

aa44444444

                                       මෙම නිෂ්පාදන අංශයේ ප්රධාන උපකරණ

                                       DYS ශ්රේණි හයිඩ්රොලික් තුනක් රෝලර් මෝල්

                                       සුපිරි සිසිලනය

                                       කිසිදු ලෝහ, දූෂණය (විකල්ප)

                                       බහු ආරක්ෂාව අධීක්ෂණය හා ආරක්ෂණ පද්ධතිය.

aaa55555555

                                         ප්රතිදානය වෙනස් අවශ්යතා සපුරා ගැනීම සඳහා අනෙකුත් ආදර්ශ ද පවතී.

ds1


WhatsApp Online Chat !